Medische verklaring

Volgens de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatrschapij tot bevordering der Geneeskunst) is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven. Het gaat om verklaringen omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of toewijzing van voorzieningen ten behoeve van zijn patiënten. Het kan de vertrouwensrelatie schaden als uw behandelend arts u ook zou keuren of uitspraken zou doen over uw gezondheid aan niet behandelaars. Bovendien is de huisarts veelal onbekend met de criteria welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen. Dus ook indien u terecht een beroep moet doen op de annuleringsverzekering bij een geboekte reis is uw eigen huisarts niet degene die een verklaring af kan geven. Uw behandelend arts is geen keurende of beoordelende arts voor welke instantie ook, en wil dat ook niet zijn.

Desgewenst mogen wij onder voorwaarden medische informatie verstrekken over u aan b.v. een keurende arts, een advocaat of de politie. Het verzoek tot informatie dient dan schriftelijk aan ons gedaan te worden met toelichting welke informatie wordt opgevraagd en waarvoor die informatie nodig is. Uw schriftelijke toestemming tot het verstrekken van deze informatie dient bijgevoegd te zijn.

Lees onze informatiebrief medische verklaring voor meer informatie.Comments are closed.